top of page
mainGwkFarag.jpg

מדוע יש צורך לייבש חומר גלם?
חומרי גלם רבים הינם חומרים סופחי לחות – Hygroscopic Materials

המצאות של לחות בחומר הגלם עלולה לגרום לפגיעה בתכונות חומר הגלם וכתוצאה מכך לאי עמידה בדרישות המוצר,לפסילתו ואף לעצירה מוחלטת של תהליך הייצור.
 

לכן יש צורך לייבש את חומר הגלם בטרם כניסתו לתהליך הייצור, ייבוש זה מתבצע בהתאם להוראות יצרן חומר הגלם המגדיר במדוייק את טמפ' הייבוש,את זמן הייבוש ואת רמת הייבוש הנידרשת.

bottom of page